ბაღის ღირებულებებია:
განვითარება
თანამშრომლობა
ჩართულობა/მონაწილეობა
ტოლერანტობა
დისკრიმინაციის აღმოფხვრა
თანასწორუფლებიანობა
თანაბარი შესაძლებლობები
ბავშვის განვითარება და ოჯახის მდგრადობა.

Made on
Tilda