კერძო სკოლა "გ ი მ ნ ა ზ ი ა"
ფ ო თ შ ი!

+ 995 577125710
kerZo skola "gimnazia"
foTSi
saukeTeso skola, sadac TiToeuli moswavle warmatebulia!
ჩაეწერეთ ინდივიდუალურ ვიზიტზე
datoveT sakontaqto monacemebi da Cven dagikavSirdebiT
pirvelklaselTa registracia!
რეგისტრაცია მიმდინარეობს!
ვინ არეგისტრირებს ბავშვს?
ღილაკზე დაჭერით თქვენ თანახმა ხართ პერსონალური მონაცემების დამუშავებასა და პოლიტიკის კონფიდენციალობაზე
gimnaziis virtualuri turi
"gimnaziis" virtualuri turis saSualebiT gagacnobT skolas, მის saskolo programebsa da klasgareSe aqtivobebs. damoukideblad an gidis TanxlebiT daaTvalierebT "gimnaziis" gamorCeul infrastruqturas, romelic moswavleTa akademiuri warmatebis mniSvnelovani faqtoria.

+ 995 5 77 12 57 10
+ 995 5 99 541 542
d. Tavdadebulis 51, foTi

gimnazia-poti@mail.ru
siaxleebi ixileT socialur gverdze
gvestumreT
dagvirekeT
mogvwereT
Made on
Tilda