ხარისხის უზრუნველყოფა

 

„განხილულია“ შპს „გიმნაზიის“ პედსაბჭოს სხდომაზე,

ოქმი 7, 29.06.2016 წ.

„ვამტკიცებ“

სკოლის დირექტორი

ნანა ალექსანდრია

სასკოლო სასწავლო გეგმის განხორციელების შეფასების სისტემისა და დაწესებულების შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი

1. ზოგადი დებულება

1. სასკოლო განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფა გულისხმობს საგანმანათლებლო პოლიტიკის, პროცედურების, დაგეგმვასთან დაკავშირებული პრაქტიკისა და აქტივობების, შეფასების, რეფლექსიისა და ხარისხის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებების სასკოლო განათლებაში (სასწავლო პროგრამების შინაარსი, სასკოლო სასწავლო გეგმა, შეფასება და სწავლის შედეგების ვალიდაცია და სხვ.) იმგვარ შერწყმას, რომ დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებსა და მოლოდინებს შეესაბამებოდეს.

2. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის დასანერგად მნიშვნელოვანია ხარისხის კონტროლისა და მონიტორინგის გათვალისწინება.

2.1 ხარისხის კონტროლის მიზნია, განამტკიცოს წარმოდგენა იმის შესახებ, როგორ ასრულებს სკოლა შესაბამის მოთხოვნებს.

3. სასკოლო განათლებაში შიდა შეფასება გულისხმობს წინასწარ შემუშავებული ინდიკატორების საფუძველზე სასკოლო გუნდის მიერ (პროცესებში უშუალოდ ჩართული პირები: ხარისხის მართვის მენეჯერები, დირექციის წარმომადგენლები, მასწავლებლები, კათედრის ხელმძღვანელები) განხორციელებულ სწავლებისა და მენეჯმენტის შეფასებას.

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროცესები შესაძლოა ამგვარად გამოიყურებოდეს:

ხარისხის კონტროლი;

ხარისხის უზრუნველყოფა;

ერთიანი ხარისხის მენეჯმენტი;

ხარისხის დაგეგმვის ფაზა.

 

სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა

 

1.1 სასკოლო სასწავლო გეგმის განხორციელების შეფასების მოთოდოლოგია შიდა ხარისხის გაუმჯობესებისთვის პასუხისმგებელი სკოლის დირექტორი.

1.2 საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვება, მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება, დისციპლინის მდგომარეობის გაუმჯობესება პასუხისმგებელი სასწავლო პროცესის მენეჯერი.

1.3 კლასის დამრიგებლის საქმიანობისა და კულტურული საქმიანობის შეფასება პასუხისმგებელი სასწავლო პროცესის მენეჯერი.

1.4 მოსწავლეთა საგნობრივ ოლიმპიადებში, შემოქმედებით კონფერენციებში მონაწილეობის ხარისხის ამაღლება პასუხისმგებელი კათედრის ხელმძღვანელები.

1.5 სკოლის საჭიროებების შესწავლის მონაცემებით ხარისხის ამაღლების მიღწეული შედეგის შეფასების ზოგადი ფორმის შემუშავება მასწავლებლებისთვის.

 

1. სასკოლო სასწავლო გეგმის განხორციელების შეფასების სისტემის და სკოლაში შიდა ხარისხის გაუმჯობესების მეთოდოლოგია

შეფასების პრინციპები:

· არსებული ვითარების კვლევის შედეგებით ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრა

· სუსტი მხარეების დასაძლევად შესაძლებლობების შემუშავება

· მეთოდურ-ინფორმაციული სამუშაო შეხვედრების ჩატარება შესაძლებლობათა განხორციელებისთვის

· განახლებული საქმიანობის მონიტორინგი

· ხარისხის გაუმჯობესები მიღწეული შედეგების ანალიზი.

წყაროები:

· ეროვნული სასწავლო გეგმა

· მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი

· მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა

· სქემის გზამკვლევი ნაწილი I, ნაწილი

· მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარი

· მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა

 

სკოლაში შიდა ხარისხის გაუმჯობესების ღონისძიებანი. მოსწავლეთა სწავლის შედეგების გამოყენება სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის

· მოსწავლეთა შემაჯამებელი შეფასებების ანალიზი

· მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასებების ფორმებისა და მეთოდების გამოყენება გაუმჯობესებული შედეგების მისაღწევად.

· წახალისება იმ მოსწავლეებისა, რომელთაც გააუმჯობესეს მიღწეული შედეგი II სემესტრის მონაცემებით.

3.1 საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვება პედაგოგის საქმიანობის ანალიზისთვის.

· გაკვეთილზე დასწრება წინასწარ განსაზღვრული კითხვარით, რომელიც ცნობილია პედაგოგისათვის

· გაკვეთილისთვის მომზადებული მასალების გაცნობა-ანალიზი.

3.3 კლასის დამრიგებელთა საქმიანობ ხარისხის ამაღლებისთვის

· სადამრიგებლო საათის პროგრამის ანალიზი და ცვლილებების შეტანა.

· სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობის პროგრამის განხორციელება.

· ინფორმაციის შეგროვება კითხვარით

· კლასის დამრიგებლის პორტფოლიოს შექმნა

· კლასის დამრიგებლის საქმიანობის მონიტორინგის ფორმების შემუშავება

· საგნობრივი კათედრების მუშაობა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხარისხის ამაღლებისთვის.

· საგმობრივი კათედრების დაგეგმვაში ცვლილებების შეტანა, რათა ამაღლდეს კათედრის წევრთა საქმიანობა სქემის მოთხოვნების წარმატებით განხორციელებისთვის

· საკუთარ გაკვეთილებზე კოლეგების მოწვევისა და მათი გამოხმაურების გამოყენება პროფესიული განვითარებისათვის.

· გაკვეთილის დაგეგმვის (მოკლევადიანი და ყოველდღიური) გაუმჯობესება, თემატურ-კალენდარული გეგმების სხვადასხვა მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება.

3.2 მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება

· მოსწავლეთა მიერ შემოქმედებითი და შემეცნებითი ღონისძიებების კვირეულის ორგანიზება

· უსაფრთხო და კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნაში მოსწავლეებთან თანამშრომლობის გაუმჯობესება.

· სასკოლო ცხოვრებით მოსწავლეთა კმაყოფილება უკმაყოფილების ხარისხის შემოწმება II სემესტრის ბოლოს, მონაცებების ახალ დაგეგმვაში გათვალისწინების მიზნით.

· ექსკურსიების, გასვლითი საგანმანათლებლო სემინარების ორგანიზება.

· წამახალისებელი ჯილდოების განაწილება.

· ერთი ოჯახიდან რამდენიმე მოსწავლის აკადემიური დინისა და დისციპლინის შესაბამისად მშობლების წახალისება.

· განსაკუთრებული წარმაების მქონე მოსწავლეების წახალისება.

 

3.3 მოსწავლეთა საგმობრივ ოლიმპიადებში და შემოქმედებით კონფერენციებში მონაწილეობის ხარისხის ამაღლება.

· მოსწავლეთა სასკოლო შემოქმედებითი კონფერენციის ჩატარება და შედეგების ფაქტობრივი ანალიზი

· მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრივი ოლიმპიადის ჩატარება და შედეგების ფაქტობრივი ანალიზი.

3.4 პედაგოგიური პრაქტიკის ორგანიზება და შეფასება

· პედაგოგიური პრაქტიკის ხარისხის ამაღლების პროგრამის შემუშავება.

· პედაგოგიური პრაქტიკის კონსულტირების შესაბამისობა ახალ მოთხოვნებთან.

· პედაგოგიური პრაქტიკის შეფასება

· კონცულტანტი მასწავლებლების საჭიროებების შესწავლა

3.5 კაედრებსა და პედაგოგიური საბჭოს სხდომებზე განსახილველი საკითხები

· მიმდინარე სასწავლო და სააღმზდელო საქმიანობის შესაბამისობა ეროვნულ სასწავლო და სასკოლო გეგმის მოთხოვნებთან.

· სწავლისა და სწავლების ხარისხის ამაღლებისთვის საგნობრივი კათედრების მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში.

3.6 შეფასებაში მოსწავლეთა ჩართულობისთვის

· საქმიანი თამაში დღეს ჩვენ ვმართავთ კლასს

· ესე მე რომ დირექტორი ვიყო

· ინტერვიუ საფეხურების მიხედვით რისი გაუმჯობესების საჭიროებას ვხედავ, რა კუთხით?

3.7 სკოლის საჭიროებების შესწავლით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის მიმდინარე საქმიანობის გამჭვირვალობა

მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარის მიხედვით პროფესიული განვითარების პროგნოზირებული ანალიზი შემდეგი მონაცემებით.

· მასწავლებელს აქვს წარმატებული გამოცდილება და შეუძლია გაუზიაროს სხვას

· მასწავლებელი ხედავს თავის სუსტ მხარეს და მისი დაძლევისთვის მუშაობს ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის მიხედვით.

· მასწავლებელი ხედავს თავის სუსტ მხარეს და საჭიროებს დახმარებას.

მონაცემების საფუძველზე დიაგნოსტიკის რუკის შედგენა და პროგნოზირებისთვის პროგრამის შემუშავება.

შიგა შეფასების გაწეული საქმიანობის ფაქტობრივი ანალიზი სასწავლო წლის ბოლოს

 

 

3.8 მოსწავლეთა წახალისება

· სკოლის დონეზე საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა სხვადასხვა ნომინაციაში (ნომინაცია და შეფასების რუბრიკა შემუშავდება კათედრების მიერ)

· სკოლის დონეზე საუკეთესო კლასის დამრიგებლის გამოვლენა (კრიტერიუმები შემუშავდება კლასის დამრიგებლის კათედრის მიერ)

· ექსკურსიების ჩატარება

· მეთოდური ლიტერატურის გადაცემა

· სხვა ფორმა შესაძლებლობების მიხედვით, მათ შორის მატერიალურიც.

 

2. სკოლის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის დაგეგმვის პროცედურა

დაგეგმვა ხორციელდება სკოლის მდგომარეობის ანალიზისა და საჭიროებების კვლევის საფუძველზე.

4.1 ანალიზის შედეგების გამოხტვის ფორმები:

· სტატისტიკური და ციფრობრივი მონაცემები

· სკოლის საჭიროებების კვლევის შედეგები

· პროგნოზირება

4.2 დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობის პრინციპები

· დაგეგმვის მომზადების პროცესში ჩართვის უფლება აქვს ყველა მსურველს, რომელსაც ეხება ეს დაგეგმვა

· მონაწილეობა არ არის აუცილებელი და იძულებითი

· დაგეგმვის განხილვა, მიღებისათვის პოზიციას, მხარდაჭერას გამოხატავს ყველა, მიუხედავად იმისა, იღებდა თუ არა მონაწილეობას მის მომზადებაში

· დაგეგმვის შესრულების მონიტორინგი ხორციელდება კრიტერიუმების განსაზღვრით პერიოდულად, საჭიროებების მიხედვით

· დაგეგმვაში ცვლილებების შეტანა აუცილებლობისა და საჭიროების შემთხვევაში

· დაგეგმვით გათვალისწინებული საკითხების შესასრულებელი დავალებების განაწილებისას კოლექტივის წევრთა უნარისა და შესაძლებლობების გათვალისწინება (ლიდერის თვისებები: საკითხების ცოდნაში კომპეტენტურობა, მომავლის ხედვის უნარი, ადამიანების დარაზმვისა შესაძლებლობა, მიზნის, შედეგების მიღწევის საშუალებების ორგანიზება, პასუხისმგებლობ).

· დაგეგმვით მიღწეული შედეგების კრიტიკული ანალიზი

 

 

 

სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა

 

1.1 სასკოლო სასწავლო გეგმის განხორციელების შეფასების მოთოდოლოგია შიდა ხარისხის გაუმჯობესებისთვის პასუხისმგებელი სკოლის დირექტორი.

1.2 საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვება, მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება, დისციპლინის მდგომარეობის გაუმჯობესება პასუხისმგებელი სასწავლო პროცესის მენეჯერი.

1.3 კლასის დამრიგებლის საქმიანობისა და კულტურული საქმიანობის შეფასება პასუხისმგებელი სასწავლო პროცესის მენეჯერი.

1.4 მოსწავლეთა საგნობრივ ოლიმპიადებში, შემოქმედებით კონფერენციებში მონაწილეობის ხარისხის ამაღლება პასუხისმგებელი კათედრის ხელმძღვანელები.

1.5 სკოლის საჭიროებების შესწავლის მონაცემებით ხარისხის ამაღლების მიღწეული შედეგის შეფასების ზოგადი ფორმის შემუშავება მასწავლებლებისთვის.

 

1. სასკოლო სასწავლო გეგმის განხორციელების შეფასების სისტემის და სკოლაში შიდა ხარისხის გაუმჯობესების მეთოდოლოგია

შეფასების პრინციპები:

· არსებული ვითარების კვლევის შედეგებით ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრა

· სუსტი მხარეების დასაძლევად შესაძლებლობების შემუშავება

· მეთოდურ-ინფორმაციული სამუშაო შეხვედრების ჩატარება შესაძლებლობათა განხორციელებისთვის

· განახლებული საქმიანობის მონიტორინგი

· ხარისხის გაუმჯობესები მიღწეული შედეგების ანალიზი.

წყაროები:

· ეროვნული სასწავლო გეგმა

· მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი

· მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა

· სქემის გზამკვლევი ნაწილი I, ნაწილი

· მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარი

· მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა

 

სკოლაში შიდა ხარისხის გაუმჯობესების ღონისძიებანი. მოსწავლეთა სწავლის შედეგების გამოყენება სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის

· მოსწავლეთა შემაჯამებელი შეფასებების ანალიზი

· მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასებების ფორმებისა და მეთოდების გამოყენება გაუმჯობესებული შედეგების მისაღწევად.

· წახალისება იმ მოსწავლეებისა, რომელთაც გააუმჯობესეს მიღწეული შედეგი II სემესტრის მონაცემებით.

3.1 საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვება პედაგოგის საქმიანობის ანალიზისთვის.

· გაკვეთილზე დასწრება წინასწარ განსაზღვრული კითხვარით, რომელიც ცნობილია პედაგოგისათვის

· გაკვეთილისთვის მომზადებული მასალების გაცნობა-ანალიზი.

3.3 კლასის დამრიგებელთა საქმიანობ ხარისხის ამაღლებისთვის

· სადამრიგებლო საათის პროგრამის ანალიზი და ცვლილებების შეტანა.

· სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობის პროგრამის განხორციელება.

· ინფორმაციის შეგროვება კითხვარით

· კლასის დამრიგებლის პორტფოლიოს შექმნა

· კლასის დამრიგებლის საქმიანობის მონიტორინგის ფორმების შემუშავება

· საგნობრივი კათედრების მუშაობა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხარისხის ამაღლებისთვის.

· საგმობრივი კათედრების დაგეგმვაში ცვლილებების შეტანა, რათა ამაღლდეს კათედრის წევრთა საქმიანობა სქემის მოთხოვნების წარმატებით განხორციელებისთვის

· საკუთარ გაკვეთილებზე კოლეგების მოწვევისა და მათი გამოხმაურების გამოყენება პროფესიული განვითარებისათვის.

· გაკვეთილის დაგეგმვის (მოკლევადიანი და ყოველდღიური) გაუმჯობესება, თემატურ-კალენდარული გეგმების სხვადასხვა მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება.

3.2 მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება

· მოსწავლეთა მიერ შემოქმედებითი და შემეცნებითი ღონისძიებების კვირეულის ორგანიზება

· უსაფრთხო და კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნაში მოსწავლეებთან თანამშრომლობის გაუმჯობესება.

· სასკოლო ცხოვრებით მოსწავლეთა კმაყოფილება უკმაყოფილების ხარისხის შემოწმება II სემესტრის ბოლოს, მონაცებების ახალ დაგეგმვაში გათვალისწინების მიზნით.

· ექსკურსიების, გასვლითი საგანმანათლებლო სემინარების ორგანიზება.

· წამახალისებელი ჯილდოების განაწილება.

· ერთი ოჯახიდან რამდენიმე მოსწავლის აკადემიური დინისა და დისციპლინის შესაბამისად მშობლების წახალისება.

· განსაკუთრებული წარმაების მქონე მოსწავლეების წახალისება.

 

3.3 მოსწავლეთა საგმობრივ ოლიმპიადებში და შემოქმედებით კონფერენციებში მონაწილეობის ხარისხის ამაღლება.

· მოსწავლეთა სასკოლო შემოქმედებითი კონფერენციის ჩატარება და შედეგების ფაქტობრივი ანალიზი

· მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრივი ოლიმპიადის ჩატარება და შედეგების ფაქტობრივი ანალიზი.

3.4 პედაგოგიური პრაქტიკის ორგანიზება და შეფასება

· პედაგოგიური პრაქტიკის ხარისხის ამაღლების პროგრამის შემუშავება.

· პედაგოგიური პრაქტიკის კონსულტირების შესაბამისობა ახალ მოთხოვნებთან.

· პედაგოგიური პრაქტიკის შეფასება

· კონცულტანტი მასწავლებლების საჭიროებების შესწავლა

3.5 კაედრებსა და პედაგოგიური საბჭოს სხდომებზე განსახილველი საკითხები

· მიმდინარე სასწავლო და სააღმზდელო საქმიანობის შესაბამისობა ეროვნულ სასწავლო და სასკოლო გეგმის მოთხოვნებთან.

· სწავლისა და სწავლების ხარისხის ამაღლებისთვის საგნობრივი კათედრების მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში.

3.6 შეფასებაში მოსწავლეთა ჩართულობისთვის

· საქმიანი თამაში დღეს ჩვენ ვმართავთ კლასს

· ესე მე რომ დირექტორი ვიყო

· ინტერვიუ საფეხურების მიხედვით რისი გაუმჯობესების საჭიროებას ვხედავ, რა კუთხით?

3.7 სკოლის საჭიროებების შესწავლით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის მიმდინარე საქმიანობის გამჭვირვალობა

მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარის მიხედვით პროფესიული განვითარების პროგნოზირებული ანალიზი შემდეგი მონაცემებით.

· მასწავლებელს აქვს წარმატებული გამოცდილება და შეუძლია გაუზიაროს სხვას

· მასწავლებელი ხედავს თავის სუსტ მხარეს და მისი დაძლევისთვის მუშაობს ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის მიხედვით.

· მასწავლებელი ხედავს თავის სუსტ მხარეს და საჭიროებს დახმარებას.

მონაცემების საფუძველზე დიაგნოსტიკის რუკის შედგენა და პროგნოზირებისთვის პროგრამის შემუშავება.

შიგა შეფასების გაწეული საქმიანობის ფაქტობრივი ანალიზი სასწავლო წლის ბოლოს

 

 

3.8 მოსწავლეთა წახალისება

· სკოლის დონეზე საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა სხვადასხვა ნომინაციაში (ნომინაცია და შეფასების რუბრიკა შემუშავდება კათედრების მიერ)

· სკოლის დონეზე საუკეთესო კლასის დამრიგებლის გამოვლენა (კრიტერიუმები შემუშავდება კლასის დამრიგებლის კათედრის მიერ)

· ექსკურსიების ჩატარება

· მეთოდური ლიტერატურის გადაცემა

· სხვა ფორმა შესაძლებლობების მიხედვით, მათ შორის მატერიალურიც.

 

2. სკოლის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის დაგეგმვის პროცედურა

დაგეგმვა ხორციელდება სკოლის მდგომარეობის ანალიზისა და საჭიროებების კვლევის საფუძველზე.

4.1 ანალიზის შედეგების გამოხტვის ფორმები:

· სტატისტიკური და ციფრობრივი მონაცემები

· სკოლის საჭიროებების კვლევის შედეგები

· პროგნოზირება

4.2 დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობის პრინციპები

· დაგეგმვის მომზადების პროცესში ჩართვის უფლება აქვს ყველა მსურველს, რომელსაც ეხება ეს დაგეგმვა

· მონაწილეობა არ არის აუცილებელი და იძულებითი

· დაგეგმვის განხილვა, მიღებისათვის პოზიციას, მხარდაჭერას გამოხატავს ყველა, მიუხედავად იმისა, იღებდა თუ არა მონაწილეობას მის მომზადებაში

· დაგეგმვის შესრულების მონიტორინგი ხორციელდება კრიტერიუმების განსაზღვრით პერიოდულად, საჭიროებების მიხედვით

· დაგეგმვაში ცვლილებების შეტანა აუცილებლობისა და საჭიროების შემთხვევაში

· დაგეგმვით გათვალისწინებული საკითხების შესასრულებელი დავალებების განაწილებისას კოლექტივის წევრთა უნარისა და შესაძლებლობების გათვალისწინება (ლიდერის თვისებები: საკითხების ცოდნაში კომპეტენტურობა, მომავლის ხედვის უნარი, ადამიანების დარაზმვისა შესაძლებლობა, მიზნის, შედეგების მიღწევის საშუალებების ორგანიზება, პასუხისმგებლობ).

· დაგეგმვით მიღწეული შედეგების კრიტიკული ანალიზი

 

 

შემოგვიერთდით Facebook-ზე