კერძო სკოლა "გ ი მ ნ ა ზ ი ა"
ფ ო თ შ ი!

+ 995 577125710
kerZo skola "gimnazia"
foTSi
saukeTeso skola, sadac TiToeuli moswavle warmatebulia
ჩაეწერეთ ინდივიდუალურ ვიზიტზე
datoveT sakontaqto monacemebi da Cven dagikavSirdebiT
gaecaniT skolaSi Caricxvis wesebs
pirvelklaselTa registracia
registracia mimdinareobs!
ვინ არეგისტრირებს ბავშვს
მონიშნეთ
ღილაკის დაჭერა ნიშნავს თანხმობას თქვენი პერსონაული მონაცემების დამუშავებისა და პოლიტიკის კონფიდენციალურობაზე.
"gimnazia"s virtualuri turi
"gimnaziis" virtualuri turis saSualebiT gagacnobT skolas, მის saskolo programebsa da klasgareSe aqtivobebs. damoukideblad an gidis TanxlebiT daaTvalierebT "gimnaziis" gamorCeul infrastruqturas, romelic moswavleTa akademiuri warmatebis mniSvnelovani faqtoria.

+ 995 5 77 12 57 10
+ 995 5 99 541 542
d. Tavdadebulis 51, foTi

gimnazia-poti@mail.ru
siaxleebi ixileT socialur gverdze
gvestumreT
dagvirekeT
mogvwereT
Made on
Tilda